Alternativ opplæringsarena

Velkommen til vår gård – en unik og inkluderende opplæringsarena designet for barn og unge som trenger et alternativ til den tradisjonelle skolegangen. Her kombinerer vi læring og praksis i et naturlig og stimulerende miljø. Vår gård er ikke bare en skolegård, men en levende arbeidsplass hvor dyrehold, hagebruk, håndverk og matlaging integreres i opplæringen.

Våre områder

Fjøset er hjemmet til våre norske husdyr. Gjennom året kan eleven møte både høner, kyllinger, kaniner, sau, lam, griser, ender og ponnier. Elevene får lære om de ulike dyrene, lære og praktisere god dyrevelferd og hvordan dyrenes behov ivaretas.

Tema dyrene på gården er en pedagogisk læring inn mot fagene naturfag, norsk, engelsk og matematikk.

Aktiviteter i fjøset

 • Erfaringbasert læring. Elevene lærer om dyrenes ernæringsbehov og hvordan riktig ernæring bidrar til dyrenes helse og velvære.
 • Samarbeidslæring. Elevene jobber sammen for å utføre oppgaver, noe som fremmer samarbeid, kommunikasjon og ansvarsfølelse.
 • Prosjektbasert læring. Elevene planlegger og utfører prosjekter som forbedrer dyrenes levekår, noe som styrker problemløsning og kreative ferdigheter.
 • Sosial og emosjonell læring. Elevene utvikler empati og forståelse for dyr gjennom direkte interaksjon og omsorg. Dette bidrar til å bygge respekt og ansvarlighet.
 • Tverrfaglig undervisning. Denne aktiviteten kan integreres med matematikk (telle egg, føre statistikk) og naturfag (lære om reproduksjon og utvikling av egg).

Høns


 • Plukke egg
 • Registrering av egg
 • Lage rugekasse
 • Lage vagler av greiner
 • Følge med på klukkehøna

Sau


 • Lære å løft lam riktig for å ha det i fanget
 • Lære om nærkontakt
 • Klippe sau og tove ull til sitteunderlag og annet.

Kaniner


 • Lære å kose med kanin
 • Lage miljøberikelse
 • Aktivitet med kanin i bånd
 • Aktivitet med kanin i bånd
 • lage ulike hinder

Ponnier


   • Stell og kost med ponniene
   • Kjøre på tur

Ender


  • Nærkontakt med ender
  • Lage miljøberikelse
  • Klippe vinger

I verkstedet får elevene utfolde seg med kreativ aktivitet innen sløyd, kunst og håndverk. Elevene får være med i prosessen fra Ide og kreativ tenking til planlegging og organisering, gjennomføring og måloppnåelse, som er med å skape glede og mestring, samt styrke elevens selvtillit.

Hammre, sage, pusse og måle – lese, skrive, måle, beregne og beslutte – teste ut og prøve.

Bruksting som kan lages


 • Drivplater til dyrene
 • Lag sin egen krakk til å sitte på
 • Oppheng til miljøberikelser for høns
 • Aktivitet med kanin i bånd
 • Blomsterpinner merket til dyrking
 • Lag småhus til dyrene
 • Lage fuglekasser og innsektshus

Ting å lag for aktivitet med dyrene


 • Små hus
 • Stiger
 • Husker og klatrestativ

Håndverk


 • Lærarbeid
 • Toving av ull

Hobbyaktivitet

Her brukes mye råvarer fra naturen til å lage forskjellige ting, ( steiner, treskiver, kongler, blader og greiner). Alt blir til ut fra kreativiteten til hver enkelt elev.


 • Klippe og lime
 • Tegne og male
 • Lage herbariet

Hest er en av våre yngste husdyr og en stor del av vår historie og norsk kulturarv. Gjennom året får elevene blir godt kjent med hestene på gården, de ulike rasene, deres historie og hestens betydning gjennom tidene.

Stallen er hjemmet til 15 terapihester. Hesten som terapeut påvirker både den fysiske og psykiske helsen vår. Bevegelsen til hesten er med å styrke et mangfold av muskulatur, koordinasjon og balanse. Ridning påvirker sansene våre og bidrar til at rytter må konsentrere seg, være oppmerksom og til stede «her og nå». Elevene får mulighet til å vise omsorg og empati, oppleve fysisk kontakt, kjenne sin egen kropp og oppleve kontroll.

Aktivitet med stor hest


Lære om hestens anatomi

Bli kjent med utstyr som kan brukes til hestene


Hvordan stelle og klargjøre hestene til ulik bruk

Ridning


Elevene får ri i skritt på stor hest, der de lærer det grunnleggende med hvordan holde i tøyler, få hesten til å gå og stoppe, samt styre hesten.

Elevene får øve på å kjøre hest og vogn


Leietrening


Hvordan være i lek sammen med hesten.


På tunet ved fjøset har vi en grønnsakshage som er en oase for ro og sanseopplevelser. Å sitte sammen i fellesskap å nyte et måltid mat elevene selv har vært med å lage kan bidra til trivsel og glede, samt styrke sosiale ferdigheter.

Dyrking av grønnsaker


Her får elevene være med å så frø i potter, dyrke grønnsaker, sette poteter, så gulrøtter, mais, kål og mye annet. Stelle, luke og vanne i grønnsakshagen hører med.

Høste og lage mat


Når frukt og grønnsaker modnes er elevene med å høste, for deretter å lage mat.

Sansehage


Vandre rundt, utforske og være nysgjerrig, sanse og være oppmerksom. Utforske blomster, meitemarker, biller og snegler. Lære og undre seg over de ulike artene.

Å være i nuet, øve på oppmerksomhet og ro med bevissthet på å sanse
se – høre – lukte – kjenne – smake gir elevene mulighet til å oppdage inntrykk, undre seg over det en er nysgjerrig på og eleven blir bedre kjent med seg selv og andre på egne premisser.

På tunet har vi en overbygd grillhytte med lys og varmekilde. Grillhytta er selve «hjerte» på tunet hvor elevene får oppleve fellesskap og sosialt samvær rundt bålet. Det gir en stemning og ro til den gode samtalen, undring og refleksjon.

Tenne bål og lage mat


Her får elevene være med å så frø i potter, dyrke grønnsaker, sette poteter, så gulrøtter, mais, kål og mye annet. Stelle, luke og vanne i grønnsakshagen hører med.

“Et levende klasserom der naturen er læreren og skolegården blir læreboken”

Pedagogisk tilnærming

Vi tilpasser undervisningen til hver enkelt elevs behov og styrker, og integrerer praktisk læring med tradisjonell kunnskap. Dette gir elevene en helhetlig utdanning som stimulerer både kropp og sinn.

Aktivitetene og læringen tilrettelegges for den enkelte elev, og er forankret i et pedagogisk faglig tilbud. Det via praktisk arbeid i samhandling med dyra på gården og trygge voksne. Fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag, håndarbeid, historie, norsk kultur og tradisjon, sløyd og håndarbeid, mat og helse, er noen av fagene som er knyttet opp mot de ulike aktivitetene gjennom året.

Sosial kompetanse er essensielt for å kunne fungere på en god måte sammen med andre mennesker. Elevene øver på samhandling med andre elever i små grupper. Det er med å styrke elevenes samarbeidsevne. Via fellesskap rundt oppgaver og aktiviteter med lek, utforsker de seg selv og andre, er nysgjerrige, utforsker sosialt samspill og samarbeid. Å oppleve fellesskap og inkludering kan bidra til vennskap. Det er med å styrke elevens selvfølelse og egenverd.

Elevene øver på å praktisere empati, omsorg og respekt for dyr og mennesker.

Det jobbes med å bygge trygghet hos eleven gjennom å øve på selvstendighet i arbeid. Det gir elevene rom til å finne løsninger på hvordan oppgaver best kan løses ut fra veiledning med åpne spørsmål.

Å jobbe med konkrete oppgaver, samt gi innsikt i verdien og viktigheten av hver oppgave ut fra et helhetsperspektiv er med å skape mestringsopplevelse.

Refleksjon om dagens læring og ev. tanker og følelser eleven har gjort seg gjennom dagen.

Eleven skal oppleve å være bra nok uavhengig av hvordan dagen er og hva som presteres. Å møte eleven «der den er» lytte, bekrefte og bare være sammen. Det er verdifullt og er med å styrke elevens selvfølelse.

 

“Mestringsopplevelsen er sentral i Hjørgunn Skolegård”

Hvordan kan man få plass hos oss?

1

Identifiser Behovet

Først må du sammen med ditt barn og eventuelt involverte lærere vurdere hvorfor du tror vår alternative opplæringsarena er den rette for ditt barn. Dette kan være på grunn av faglige utfordringer, sosiale eller emosjonelle behov, eller andre spesifikke grunner.
2

Kontakt Skolen

Ta kontakt med ditt barns nåværende skole. Snakk med klasselæreren, rådgiveren eller rektoren om ditt barns behov og muligheten for å benytte vår alternative opplæringsarena.
3

Henvisning til PPT

Skolen vil ofte henvise dere til Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) for en grundig vurdering. PPT vurderer elevens behov og gir anbefalinger om tilrettelegging og alternative opplæringsarenaer.
4

Utredning og Anbefaling

PPT gjennomfører en utredning og kommer med en anbefaling som du kan bruke i søknaden. Denne anbefalingen er viktig for at skolen skal kunne vurdere behovet for en alternativ opplæringsarena.

Kontakt oss

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss. Enten du er lærer som kjenner elever som kan ha behov for vår alternative opplæringsarena, eller du er forelder som ønsker det beste for ditt barn, står vi klare til å hjelpe deg videre i prosessen.

Monica Fluske

Daglig leder

98 24 90 70 / monica@hjorgunn.no


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.